شاید یکی از مهمترین بخش ها در فعالیت های المپیادی که معمولاٌ نادیده گرفته میشوند در صورتی که از ارکان مهم موفقیت دانش پژوه می باشد خانواده ها هستند.اما اینکه خانواده ها چطور براین روند تاثیر دارند؟خانواده در رشد تفکر و بیرون آوردن دانش آموزان از قیودی که مردم به طورکلی میبینند در راه جدیدی که میخواهند بروند تاثیر بسزایی دارند و اگر بگوییم بیش از نیمی از فعالیت ها تحت تاثیر حمایت خانواده می باشد حرف غیرمنطقی نمی باشد و این حتی به شغل پدر و مادر هم مربوط نمیشود اینکه سطح فکر در خانواده چقدر بالا باشد تاثیر دارد چون مواردی بوده که خانواده ای که همه تحصیلکرده بودند ولی به علت نوع تفکر سطح پایین فرزند خود را از پیمودن راه پرفضیلت علم محروم کردند و در عوض خانواده ای که اولیای آن دارای سواد در حد متوسط و یا حتی پایین بوده ولی به علت بزرگی فکر و دید بازی که داشتند باعث موفقیت بسیار بزرگ دانش پژوه شدند.ما از خانواده ها انتظار داریم شتابزده عمل نکنند و به طور کامل در مورد المپیاد تحقیق کنند و از افراد مطلع اطلاعات کسب کنند تا بتوانند با دقت بیشتری تصمیم بگیرند که فرزند خود را به سوی این راه تشویق کنند یا اگر فرزندشان این راه را انتخاب کرد حداقل باعث اتلاف وقت و انرژی در این زمینه نشوند که در نهایت باعث عدم موفقیت خود فرزندشان میشود.شاید اگر بخواهیم بگوییم یکی از دلایلی که مدارس تهران در المپیاد موفقیت های چشمگیر دارند به علت پیگیری جدی و خوب خانواده ها و انتظار معقول و به جای آنان از فرزندان خود در شرکت از این فعالیت ها میباشد و اینکه چقدر به طور جدی حمایت های خیلی خوبی از آن ها میکنند.

دیدگاه ها