فصلنامه(نشریه علمی فرهنگی) مازوک

اولین نشریه فصلنامه برای دانش پژوهان کشور و همچنین با چندعنوان مخصوص استان مازندران:
نشریه زمستان ۹۶-شماره۱