لیستی که در پایین آورده شده است را تنها تعدادی از دانش آموزان مدال آور را که رتبه های برتر را کسب کردند از سال ۹۱-۹۵ در استان مازندران را ارائه داده است.

دیدگاه ها